MỘT ẤM ĐIỆN GHI (220V-1100W) ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở NGUỒN ĐIỆN CÓ HIỆU ĐI...

Câu 14: Một ấm điện ghi (220V-1100W) đang được sử dụng ở nguồn điện có hiệu điện thế

220(V) để đun sôi 2,5(lít) nước có nhiệt độ ban đầu là 20

0

C thì mất 15(phút).

a, Tính hiệu suất của ấm. Biết nhiệt dung riêng của nước là C = 4200 (J/ Kg.K)

b, Mỗi ngày đun sôi 5(lít) nước như trên. Tính điện năng mà ấm tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn

vị Kwh.

Lưu ý: Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO