(2 ĐIỂM). A. CHO 3 SỐ DƯƠNG A, B, C CÓ TỔNG BẰNG 1. CHỨNG MINH RẰ...

Câu 4(2 điểm).

a. Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: 1 1 1

a  b  c  9

b. Cho a, b dương v a à

2000

+ b

2000

= a

2001

+ b

2001

= a

2002

+ b

2002

TÝnh: a

2011

+ b

2011