LẦN LƯỢT CHIẾU VÀO BỀ MẶT 1 KIM LOẠI HAI BỨC XẠ ĐƠN SẮC CÓ BƯỚC SÓNG ...

Câu 14: Lần lượt chiếu vào bề mặt 1 kim loại hai bức xạ đơn sắc có bước sóng  và 1,5 thì động

năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện hơn kém nhau 3 lần. Giới hạn của kim loại đó là:

A. 

0

= 3 B. 

0

= 2 C. 

0

= 1,5 D. 

0

= 2,5