HÃY CHỈ RA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC SAIA. CUCL2 + 2NAOH → CU(OH)2↓ + 2N...

Câu 3. Hãy chỉ ra phản ứng hoá học saiA. CuCl

2

+ 2NaOH → Cu(OH)

2

↓ + 2NaCl. B. AgCl + NaNO

3

→ NaCl + AgNO

3

.C. Ba(OH)

2

+ FeSO

4

→ Fe(OH)

2

↓ + BaSO

4

↓. D. NaHCO

3

+ HCl → NaCl + CO

2

+ H

2

O.