CHO HÀM SỐ YX33X 1 CÓ ĐỒ THỊ NHƯ HÌNH BÊN. CÁC GIÁ TR...

Câu 39: Cho hàm số yx

3

3x 1 có đồ thị như hình bên. Các giá trị của m để phương trình:x

3

3x 1 mcó ba nghiệm phân biệt là A.  2 m2. B.  2 m2.C.  1 m3. D.  1 m3.