DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG XUẤT HIỆN TRONG CUỘN DÂY DẪN KHI

Câu 12: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn khi:

A. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.

B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín không thay đổi.

PHẦN II: TỰ LUẬN (4điểm)