CHO HẠT NHÂN CÓ KHỐI LƯỢNG 4,0015U. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG CỦA HẠT...

Câu 27: Cho hạt nhân có khối lượng 4,0015u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân có

giá trị là bao nhiêu?

A. 5,6311 MeV B. 7,0794 MeV C. 6,0638 MeV D. 7,73811 MeV