(1,5 ĐIỂM) CHO PHÂN THỨC A = 2  393XXX  A) TÌM ĐIỀU KI...

Câu 3 (1,5 điểm) Cho phân thức A =

2

3

9

x

x

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức A xác định. b) Rút gọn A c) Tính giá trị của A khi x= 1