HAI DÂY DẪN ĐỒNG CHẤT, CÙNG CHIỀU DÀI, DÂY THỨ NHẤT CÓ TIẾT DIỆN LÀ S1...

Câu 5: Hai dây dẫn đồng chất, cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện là S

1

= 0,1 cm

2

thì có

điện trở là R

1

= 5(Ω). Dây thứ hai có tiết diện S

2

= 5mm

2

thì có điện trở R

2

là bao nhiêu?

A. R

2

= 2,5(Ω). B. R

2

= 5(Ω). C. R

2

= 10(Ω). D. R

2

= 25(Ω).