CÓ 5 DUNG DỊCH NACL, ALCL3, CUSO4, HCL, NAOH. THUỐC THỬ CÓ THỂ PHÂN BI...

Câu 25: Có 5 dung dịch NaCl, AlCl

3

, CuSO

4

, HCl, NaOH. Thuốc thử có thể phân biệtA. AgNO

3

B. Quì tím C. cả ba D. Phenolphalein