TẠI HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 8 (5/1941), NGUYỄN ÁI QUỐ...

Câu 26. Tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc có chủ trươngthành lập mặt trận nào?A. Mặt trận Liên Việt. B. Mặt trận Đồng minh.C. Mặt trận Việt Minh.D. Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.