NẾU ĐƯỢC LỰA CHỌN, ANH/ CHỊ SẼ CHỌN CÁCH SỐNG NHƯ HẠT LÚA THỨ NHẤT...

4. Nếu được lựa chọn, anh/ chị sẽ chọn cách sống như hạt lúa thứ nhất hay hạt lúa thứ hai?Vì sao? (trả lời trong khoảng từ 5 đến 7 dòng). (1,0 điểm)II.LÀM VĂN: