BÀI 1. KHOANG TRÒN VÀO CHỮ ĐẰNG TRƯỚC KẾT QUẢ DÚNG(1 ĐIỂM)

Câu 4 Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 8 là:

A. {1; 2; 4; 8} B. {1; 2; 4}

C. {-8 ;-4; -2; -1; 1; 2; 4 ;8} D. {-8 ;-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4 ;8}