CHO HAI ĐIỆN TRỞ R1 = 14(Ω), R2 = 6(Ω) ĐƯỢC MẮC NỐI TIẾP VÀO NGUỒN ĐIỆ...

Câu 13: Cho hai điện trở R

1

= 14(Ω), R

2

= 6(Ω) được mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện

thế U

AB

= 12(V).

a, Tính điện trở của đoạn mạch AB.

b, Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch AB.