BIỂU THỨC F(X) = (2-X)(X+3)(4-X) DƯƠNG KHI X THUỘC

Câu 10/ Biểu thức f(x) = (2-x)(x+3)(4-x) dương khi x thuộc ?

a/

(

−∞ − ∪

; 2

) ( )

2; 4

; b/

[

4;

+∞

)

; c/

(

3; 2

) (

4;

+∞

)

; d/

( ) (

2; 4

4;

+∞

)