NÊU Ý NGHĨA CỦA VĂN BẢN. (1,0 ĐIỂM)

3. Nêu ý nghĩa của văn bản. (1,0 điểm)