CÂU 2. (3,5 ĐI M) ỂA. HS NÊU ĐÚNG TÊN VĂN B N

1,0  đi m ể

c. HS có th  đ a ra h ể ư ướ ng xây d ng  tình yêu quê h ự ươ ng đ t n ấ ướ c 

khác nhau song có th  theo đ nh h ể ị ướ ng sau:

­ Tích c c h c t p, sáng t o ự ọ ậ ạ

­ Có ý th c xây d ng và b o v  quê h ứ ự ả ệ ươ ng ngày càng giàu đ p ẹ

­ T  hào v  truy n th ng văn hóa c a quê h ự ề ề ố ủ ươ ng

­ Tuyên truy n, qu ng bá nét đ p c a quê h ề ả ẹ ủ ươ ng, đ t n ấ ướ c v i b n ớ ạ  

bè qu c t . .. ố ế