CHO COS Α = 12 THÌ SIN2 Α BẰNG

4) Cho tam giác đều ABC cạnh 3cm; đường tròn tâm B tiếp

xúc với một cạnh của tam giác có bán kính bằng bao nhiêu :

a)

2

33

cm c) 3 √

32

cm

2

cm b) 2 √

22

cm d) 3 √

2

a

9 Dấu