CHIẾU XIÊN TỪ KHÔNG KHÍ VÀO NƯỚC MỘT CHÙM SÁNG SONG SONG RẤT HẸP (COI...

Câu 26: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng)

gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi r

đ

, r

, r

t

lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ,

tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là

A. r

l

= r

t

= r

đ

. B. r

đ

< r

l

< r

t

. C. r

t

< < r

đ

. D. r

t

< r

đ

<r

l

.