CHO 0,72 GAM MG TÁC DỤNG HẾT VỚI DUNG DỊCH HNO3 (DƯ), SINH RA 0,448 LÍ...

Câu 23: Cho 0,72 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO

3

(dư), sinh ra 0,448 lít khí X (sản phẩmkhử duy nhất, ở đktc). Khí X làA. N

2

. B. NO

2

. C. N

2

O. D. NO.