PHÁT BIỂU NÀO SAU ĐÂY LÀ SAI KHI NÓI VỀ ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường

đó đối với ánh sáng tím.

B. Trong cùng một môi trường truyền, tốc độ ánh sáng tím nhỏ hơn tốc độ ánh sáng đỏ.

C. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.