VÌ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI MẸ CON KHÔNG THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN NÊN...

Bài 5.Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên hiện nay mẹvẫn hơn con 25 tuổi. Ta có sơ đồ :Tuổi con là : ( 43 – 25 ) : 2 = 9 (tuổi)Tuổi mẹ là : 9 + 25 = 34 (tuổi) Đáp số: Con 9 tuổi; Mẹ 34 tuổi.