A) VIẾT PH−ƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG VÀ GỌI TÊN CÁC POLIME TẠO THÀNH TỪ CÁ...

2. a) Viết ph−ơng trình phản ứng và gọi tên các polime tạo thành từ các monome sau:- H

2

N-(CH

2

)

6

-COOH- CH

3

COOCH=CH

2

b) Viết ph−ơng trình phản ứng của axit α-aminoglutaric (axit glutamic) với dung dịch NaOH vàdung dịch H

2

SO

4

.Câu IV

(ĐH: 1,5 điểm; CĐ: 2 điểm)