ĐỂ ĐIỀU CHẾ XÀ PHÒNG, NG−ỜI TA ĐUN NÓNG CHẤT BÉO VỚI DUNG DỊC...

Câu 694. Để điều chế xà phòng, ng−ời ta đun nóng chất béo với dung dịch kiềm trong thùng lớn.

Muốn tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp n−ớc và glixerol, ng−ời ta cho thêm vào dung

dịch :

A.

NaCl

B.

CaCl

2

C.

MgCl

2

D.

MgSO

4