METYL FOMAT, STIREN, ANCOL ANLYLIC, METYL ACRYLAT, AXITACRYLIC, AXIT AXETIC, AXIT METACRYLIC, VINYL AXETAT

Câu 23: Cho các chất sau: metyl fomat, stiren, ancol anlylic, metyl acrylat, axit

acrylic, axit axetic, axit metacrylic, vinyl axetat. Có bao nhiêu chất tác dụng với

H

2

(Ni, t°)?

A. 8.

B. 6.

C. 5.

D. 7.