(3.5 ĐIỂM) TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ MĨ...

Câu 1 (3.5 điểm) Trình bày nguyên nhân và sự phát triển của kinh tế Mĩ trong giai đoạn 1945 – 1973. Qua đó em hãy cho biết vai trò của khoa học kĩ thuật trong công cuộc công nghiệp hóa,hiện đại hóa nền kinh tế nước ta hiện nay?