PHÁT BIỂU NÀO SAU ĐÂY SAI

Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong 1 chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, độ âm điện của các nguyên tố nói chung

tăng dần.

Trang 1/2 - Mã đề thi 204

B. Các nguyên tố nhóm IA, IIA đều là các nguyên tố p.

C. Trong 1 nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố nói chung

D. Nguyên tố R thuộc nhóm VA, hợp chất khí của R với hiđro có công thức là RH

3

.