OXIT AXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT HOÁ HỌC SAU

3) Oxit axit có những tính chất hoá học sau:A.

Tác dụng với:

Axit , dd bazờ, dd muối, K. loạiB. Tác dụng với: Nước, axit, bazơA.Tác dụng với: Nước, oxit bazơ và bazơC. Tác dụng với: Nước, oxit bazơ, bazơ, muốiB.Tác dụng với: Oxit axit, axit và oxit bazơ D. Tác dụng với: Nước, axit, bazơ, K.loạiC.Tác dụng với: Nước, axit và oxit axit