CÔNG THỨC NÀO SAU ĐÂY XÁC ĐỊNH ĐỘ LỚN CỦA LỰC LORENTZ

Câu 1: Công thức nào sau đây xác định độ lớn của lực Lorentz ?

A. f = |q|vIBsina

B. f = |q|vBsina

C. f = |q|IBlsina

D. f = |q|IlBsina