0 ĐOΑCÓ AM // NN’DO D // D1 NÊN T N T I M T PH NG CH A D VÀ D Ồ Ạ Ặ Ẳ Ứ 1 0,5 Đ0,5 Đ LÀ HÌNH BÌNH HÀNH 0,5 ĐG I (P) LÀ M T PH NG CH A D VÀ D Ọ Ặ Ẳ Ứ VÌ D // D1 NÊN (P) // D1

2,0 đ

O

α

Có AM // NN’

Do d // d

1

 nên t n t i m t ph ng  ch a d và d ồ ạ ặ ẳ ứ

1

0,5 đ

0,5 đ

 là hình bình hành 0,5 đ

G i (P) là m t ph ng ch a d và d ọ ặ ẳ ứ

2

, vì d // d

1

 nên (P) // d

1

.  0,5 đ

Do (P) ch a đ ứ ườ ng th ng c  đ nh d ẳ ố ị

2

 và song song v i đ ớ ườ ng th ng c  đ nh d ẳ ố ị

1

 nên (P) c   ố

b)

đ nh. ị 0,5 đ