CÂU 4 / TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH X2− >1 0 LÀ

Câu 4

/

Tập nghiệm của bất phương trình

x

2

− >

1 0

là :

a/

(1;

+∞

)

; b/

( 1;

− +∞

)

; c/

( 1;1)

; d/

(

−∞ − ∪ +∞

; 1) (1;

)