KHI CHIẾU VÀO MỘT CHẤT LỎNG ÁNH SÁNG CHÀM THÌ ÁNH SÁNG HUỲNH QUANG PHÁ...

Câu 11: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

A. ánh sáng vàng. B. ánh sáng lục. C. ánh sáng tím. D. ánh sáng đỏ.