CÂU VĂN “CÒN HẠT LÚA THỨ HAI THÌ NGÀY ĐÊM MONG ĐƯỢC ÔNG CHỦ MANG GI...

2. Câu văn “Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nóthật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới” sử dụng biện pháp tu từ gì? (0,5 điểm)