X6− 5 X2+ = 2 0 ; 2) 312 − + X 314 + = X 2CÂU II.(5Đ) − + − + −2( )...

1) x

6

− 5 x

2

+ = 2 0 ; 2)

3

12 − + x

3

14 + = x 2

Câu II.(5đ)

− + − + −

2

( )

2

( )

2

( )

+ =

Cho tam ∆ ABC thỏa mãn:

sin cos a p a b p b c p c

A A

abc

Chứng minh ∆ ABC vuông:

Câu III.(4đ)

Tìm k ∈ ¥ sao cho:

C

14

k

+C

14

k

+

2

=2C

14

k

+

1

Câu IV.(3đ)

Cho , , a b c là độ dài 3 cạnh của một tam giác với chu vi

2p

.

 

+ + ≥  + + ÷

p a p b p c 2 a b c

Chứng minh: 1 1 1 1 1 1

− − −  

Câu V.(3đ)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G( − 2, 0) biết

phương trình các cạnh AB, AC theo thứ tự là:

4x+ + =y 14 0; 2x+5y− =2 0

. Tìm

tọa độ các đỉnh A, B, C?

………..Hết………..

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.