(3.0 ĐIỂM) KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ C...

Câu 3 (3.0 điểm) Khái quát quá trình hình thành và phát triển của tổ chức liên kết chính trị -kinh tế lớn nhất hành tinh từ 1951-2000.