CÂU 41. TRONG KHÔNG GIAN VỚI HỆ TỌA ĐỘ 𝑂𝑥𝑦𝑧, CHO HAI ĐIỂM 𝐴(1; − 1;...

2 . Tìm điểm 𝑀 ( 𝑎; 𝑏; 𝑐 ) thuộc 𝑑 sao cho

𝑀𝐴 + 𝑀𝐵 = 28, biết 𝑐 < 0.

ö

1

A. 𝑀 ( 2; 3; 3 ) . B. 𝑀 ( −1; 0; − 3 ) . C. 𝑀 æ

ø÷÷ . D. 𝑀 æ

èçç − 1

ø÷÷ .

èçç

6 ; 7

6 ; − 2

3

6 ; − 7