MẠCH THU SÓNG CỦA RADIO GỒM CUỘN THUẦN CẢM CÓ ĐỘ TỰ CẢM 2 ΜH VÀ MỘT TỤ...

Câu 15: Mạch thu sóng của radio gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 2 µH và một tụ xoay C

x

. Để thu

được sóng vô tuyến có bước sóng 250 m thì phải điều chỉnh tụ xoay C

x

đến giá trị bao nhiêu?

A. 88 µF B. 8,8 pF C. 88 nF D. 8,8 nF