(2,0 ĐIỂM) CHO BIỂU THỨC

Câu 3. (2,0 điểm)

Cho biểu thức: A =

:

a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác định.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức A nguyên.