GIỐNG LÚA A KHI TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CHO NĂNG SUẤT 8 TẤN/HA, Ở VÙN...

Câu 1: Giống lúa A khi trồng ở đồng bằng Bắc bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung bộ cho năng suất 6 tấn/ ha,

ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Giống lúa A có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất.

B. Kiểu gen qui định năng suất của giống lúa A có mức phản ứng rộng.

C. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng... thay đổi đã làm cho kiểu gen của giống lúa A thay đổi theo.

D. Năng suất thu được ở giống A hoàn toàn do môi trường sống qui định.

Đáp án : B