HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN C12(0,5 Đ)0,5TỪ.TỔNG KQ(2,5 Đ) KQ(2,0Đ) KQ...

11. Hiện tượng cảm ứng điện

C12(0,5 đ)

0,5

từ.

Tổng KQ(2,5 đ) KQ(2,0đ) KQ(1,5 đ) TL(4,0đ) 14C(10đ)

Ghi chú:

+ Một số kí hiệu:

- Câu, số điểm. VD: C1(0,5 đ)

- Khách quan: KQ.

- Tự luận: TL.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

HUYỆN SÔNG LÔ

NĂM HỌC: 2009- 2010.

---

MÔN: Vật Lí (Khối 9)

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 điểm)

Chọn câu trả lời đúng rồi viết vào bài thi chữ cái đứng trước câu trả lời đó.