CÂU 4 . CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ CÓ TÁC DỤNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI NỀN KINH...

2. Điền từ vào các chỗ trống sau:a/ Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ chế độ ………. đưa giai cấp ……. ……….. lên cầm quyền, mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển. II. TỰ LUẬN