5T0,25THỜI GIAN XE CHẠY HẾT QUÃNG ĐƯỜNG AB LÀ 5 GIỜA) THỂ TÍCH CỦA...

4,5

t

0,25

Thời gian xe chạy hết quãng đường AB là 4,5 giờ

a) Thể tích của một triệu chai nước muối 10ml là

1 000 000.10=10 000 000 ml=10 000 (lít)

0,25

Số kilogam muối ăn nguyên chất cần là

10 000.9=90 000g =90kg

0,25

7

Số chai nước muối với thể tích 500ml là

10 000 000:500=20 000 (chai)

0,25

Ro

Nộo dung

Thang

đoểm

A

P

Q

E

F

O

H

I

B

C

D

8

x

a) Chứng minh AEHF nội tiếp

0,5

Chứng minh BCEF nội tiếp.

0,5

b)Chứng minh

IDB ~

ICD.

0,5

Chứng minh ID

2

= IB . IC.

0,25

c)Chứng minh IB . IC = IF . IE

ID

2

= IF . IE.

0,25

Chứng minh

IDF ~

IED

0,25

Chứng minh

㤵㔠 ʈ㔠 㔠

0,25

/ /

PQ

EF

㤵㔠㤵㔠ܦܦܦܦܦܦܦ